Adatvédelem

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok védelméhez való jog minden állampolgárt megillető alapjog, mely az Alaptörvényben rögzítésre került. Ezen alapjog érvényesülése érdekében a jogalkotó törvényben definiálta, hogy mely adatok minősülnek személyes adatnak és fokozott védelmet élvező különleges adatnak, illetve meghatározta azokat a jogi kereteket és elvárásokat, melyek figyelembe vételével a magánszemélyek személyes adatai jogszerűen kezelhetők, illetve meghatározta  közérdekű adatok fajtáit és szabályozta azok nyilvánosságának kereteit.

 

Az Alaptörvény elfogadásához kapcsolódóan az Országgyűlés a korábbi adatvédelmi jogi tapasztalatok felhasználásával és a vonatkozó Európai Uniós követelményekhez igazodva 2011-ben egy új törvényt alkotott (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadásgról, továbbiakban: Infotv). Az új törvény új szervezetrendszert hozott létre, melynek alapján az adatvédelmi ombudsman helyett az adatvédelmi jogszabályok teljesítését a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatóság felügyeli.

A személyes adatok védelméhez fűződő alapjog a magánszemélyek adatait valamilyen módon kezelő személyek, cégek, szervezetek számára különböző kötelezettségeket teremt. Az új törvény hatályba lépésével az adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak a korábbi szabályokhoz képest újfajta kötelezettségeket kell teljesíteniük. Szinte minden cég vagy szervezet, mely magánszemélyek adatait rögzíti, tárolja, kezeli, legyenek azok a munkavállalói, alávállalkozói, vagy szerződéses partnerei, ügyfelei, az Infotv. és az egyéb adatvédelmi jogszabályok és követelmények hatálya alá kerül. Az új törvény újfajta, a korábbiaknál szigorúbb szankciórendszert is bevezetett, így azok a természetes személyek, cégek vagy szervezetek, melyek az adatkezelési tevékenységet nem a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően végzik, akár jelentős összegű bírsággal is szembenézhetnek. Ennek elkerülése érdekében, illetve az új jogszabályi követelményeknek való megfelelés végett mindenképp érdemes az adatvédelmi jogban és különösen az új szabályozásnak megfelelő követelmények ismeretében járatos szakemberrel konzultálni.      

Az adatvédelmi jog területén fennálló szakmai tapasztalatunk kiterjed egyrészről a hatályos adatvédelmi követelményekre vonatkozó tanácsadásra éppúgy, mint a Nemzeti Adatvédelmi és Infomációszabadság Hatóság előtti teljeskörű jogi képviselet ellátására.

Adatvédelmi joggal kapcsolatos tevékenységünk különösen az alábbi területekre terjed ki:

 • adatvédelmi jogi tanácsadás, 
 • adatvédelmi tájékoztatók, szabályzatok megszövegezése,
 • adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés
 • ügyfelek személyes adat-kezelésének felülvizsgálata
 • képviselet az adatvédelmi hatóság előtti eljárások során

Adatvédelmi jogi tárgyú referenciáink közül az alábbiakat emeljük ki:

 • a magyarországi vezetékes telefonhálózat egy részét üzemeltető távközlési csoport képviselete hitelkonstrukciójának kidolgozása során, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalások során, társasági jogi, adatvédelmi és egyéb jogági kérdésekben;
 • kanadai és angol - a távközlési szektorban világszerte jelenlévő - befektetők képviselete magyarországi telekommunikációs tevékenységre létesített gazdasági társaság alapítása kapcsán, beleértve társasági jogi és adatvédelmi kérdéseket;
 • egy jelentős nemzetközi pénzügyi lízingcsoport magyar leányvállalatának általános jogi képviselőjeként teljes körű tanácsadás a társaság magyarországi üzleti tevékenységével illetve pénzügyi- és operatív lízingtevékenységével és konkrét lízingügyleteivel kapcsolatban, beleértve ezen jogi képviseleti tevékenységbe a lízing- és más finanszírozási ügyletek teljes jogi dokumentációjának elkészítését, ezek polgári jogi és adatvédelmi vonatkozásaival együtt;
 • egy nemzetközi gépjárműalkatrész-gyártó cég magyarországi leányvállalatának képviselete a társaság valamennyi jogi vonatkozású ügye kapcsán, beleértve társasági jogi, kereskedelmi, adatvédelmi, munkajogi, illetve versenyjogi kérdéseket;
 • a fűtéstechnológiában és -szolgáltatásban érdekelt francia tulajdonban lévő magyar társaság általános jogi képviselete, beleértve társasági jogi, kereskedelmi, adatvédelmi, illetve versenyjogi kérdéseket;
 • speciális ablakok gyártásával foglalkozó nemzetközi vállalatcsoport magyarországi leányvállalatának képviselete társasági, versenyjogi, adatvédelmi, munkajogi, szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben;
 • filmszínházak üzemeltetésével, illetve filmforgalmazással foglalkozó társaság képviselete elsősorban polgári jogi, adatvédelmi, valamint hatósági kérdésekben;
 • elektronikus áruvédelemmel foglalkozó társaság általános jogi képviselete, beleértve társasági jogi, adatvédelmi, munkajogi, versenyjogi, kereskedelmi, illetve hatósági kérdéseket;
 • elektronikai termékek forgalmazásával foglalkozó nemzetközi vállalatcsoport magyarországi leányvállalatának képviselete társasági, adatvédelmi, munkajogi, versenyjogi kérdésekben, illetve hatósági ügyekben;
 • a nyomtatott és az on-line média területén működő francia tulajdonú vállalkozás általános jogi képviselete, elsősorban társasági jogi, adatvédelmi, munkajogi, versenyjogi, illetve hatósági kérdésekben.